Výstupy

 

Projekty, publikácie, príspevky, publicita

Aj keď DNA barkóding a budovanie referenčných knižníc vodnej bioty Slovenska je hlavnou náplňou tejto iniciatívy, nevyhnutnou súčasťou našej vedeckej práce je riešenie vedeckých projektov, z ktorých je AquaBOL.SK spolufinancovaná a prezentácia ideí DNA barkódingu a dosiahnutých výsledkov vedeckej komunite, ako aj laickej verejnosti – formou vedeckých a odborných článkov, príspevkov na vedeckých podujatiach, či prezentácií pre verejnosť.

Publikácie

The tale of springs and streams: how different aquatic ecosystems impacted the mtDNA population structure of two riffle beetles in the Western Carpathians, 2020
Current stocking program of the sterlet (Acipenser ruthenus, L.) can negatively shape its genetic variability in the Middle Danube, 2019
Alpine lakes and ponds – a promising source of high genetic diversity in metapopulations of aquatic insects, 2017
Development of microsatellite loci for two Agabus diving beetle species from the pooled DNA and testing their utility in mountain lake populations, 2017
Developing new genetic tools for bioassessment and monitoring of aquatic ecosystems in Europe, 2016

Leese, Florian, Altermatt, Florian, Bouchez, Agnès, Ekrem, Torbjørn, Hering, Daniel, Meissner, Kristian, Mergen, Patricia, Pawlowski, Jan, Piggott, Jeremy Jay, Rimet, Frédéric, Steinke, Dirk, Taberlet, Pierre, Weigand, Alexander M., Abarenkov, Kessy, Beja, Pedro, Bervoets, Lieven, Björnsdóttir, Snaedis, Boets, Pieter, Boggero, A., Bones, Atle Magnar, Borja, Ángel, Bruce, Kat, Bursić, Vojislava, Carlsson, Jeans, Čiampor Jr, Fedor, Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana, Coissac, Eric, Costa, Filipe, Costache, Marieta, Creer, Simon, Csabai, Zoltán, Deiner, Kristy, Delvalls, Ángel, Duarte, Sofia, Eleršek, Tina, Fazi, Stefano, Fišer, Cene, Flot, Jean-François, Fonseca, Vera, Fontaneto, Diego, Grabowski, Michael, Graf, Wolfram, Guðbrandsson, Jóhannes, Hellström, Micaela, Hershkovitz, Yaron, Hollingsworth, Peter, Japoshvili, Bella, Jones, John I., Kahlert, Maria, Stroil, Belma Kalamujic, Kasapidis, Panagiotis, Kelly, Martyn G., Kelly-Quinn, Mary, Keskin, Emre, Kõljalg, Urmas, Ljubešić, Zrinka, Maček, Irena, Mächler, Elvira, Mahon, Andrew, Marečková, Marketa, Mejdandzic, Maja, Mircheva, Georgina, Montagna, Matteo, Moritz, Christian, Mulk, Vallo, Naumoski, Andreja, Navodaru, Ion, Padisák, Judit, Pálsson, Snæbjörn, Panksep, Kristel, Penev, Lyubomir, Petrusek, Adam, Pfannkuchen, Martin Andreas, Primmer, Craig R., Rinkevich, Baruch, Rotter, Ana, Schmidt-Kloiber, Astrid, Segurado, Pedro, Speksnijder, Arjen, Stoev, Pavel, Strand, Malin, Šulčius, Sigitas, Sundberg, Per, Traugott, Michael, Tsigenopoulos, Costas, Turon, Xavier, Valentini, Alice, Hoorn, Berry Van Der, Várbíró, Gábor, Hadjilyra, Marlen Ines Vasquez, Viguri, Javier, Vitonytė, Irma, Voglier, Alfried, Vrålstad, Trude, Wägele, Wolfgang, Wenne, Roman, Winding, Anne, Woodward, Guy, Zegura, Bojana, Zimmermann, Jonas.  In Research Ideas and Outcomes, 2016, vol. 2, e11321. ISSN 2367-7163.

Príspevky

V tejto časti uvádzame príspevky z vedeckých konferencií, v odborných a populárno-náučných periodikách, ako aj v iných médiách, kde prezentujeme tému DNA barkódingu a jeho opodstatnenia v štúdiu vodnej bioty.

New kid on the block: Research of alpine- lake macroinvertebrates in the Tatra Mountains enhanced by DNA barcoding and metabarcoding, 2021
The value of DNA barcoding in a hotspot area: an example of Rhyacophila tristis (Trichoptera) in the Western Carpathians, 2021
Dots on Earth with huge genetic diversity: relict flatworm Crenobia alpina in the alpine lakes of Tatra Mountains, 2021
Integrative evidence for hidden species diversity and long-term divergence within Gammarus balcanicus Schäferna 1923 morphospecies in the northernmost part of the Carpathian Arc, 2019
Vývoj nových genetických nástrojov na hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy, 2018
O krôčik bližšie k (e)DNA metabarkódingu našich vôd, 2018

Projekty

V tejto časti uvádzame výskumné projekty, na ktorých riešení sa aktuálne podieľame, a ktoré pomáhajú financovať aktivity AquaBOL.SK.

Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža život v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies - VEGA2/0084/21

Horské jazerá sú z globálneho hľadiska unikátne vodné biotopy, ktoré významne prispievajú k tvorbe regionálnej biodiverzity a zachovaniu ekosystémových služieb. Mnohé z týchto biotopov sú však ohrozené, a to najmä ľudskou činnosťou a zmenou klímy. Ich ochrana je preto nutná, ale musí byť založená na presných a aktuálnych dátach. Projekt, v nadväznosti na doterajší výskum tatranských plies, po prvýkrát využije v hodnotení biodiverzity alpínskych jazier inovatívne molekulárne metódy: metabarkóding, analýzu environmentálnej DNA, NGS. Tie majú veľký potenciál presne a podrobne opísať aktuálny stav biodiverzity plies, resp. ich povodí, identifikovať výskyt zriedkavých/nepôvodných druhov, determinovať vplyv faktorov prostredia na vodnú biotu a zhodnotiť genetickú variabilitu druhov. Súčasťou projektu je generovanie referenčných molekulárnych dát (DNA barkóding) vodnej fauny Tatier, ktoré sú nevyhnutné pre správnu interpretáciu výstupov metabarkódingu a umožnia ich využitie v modernom monitoringu.

Vývoj nových genetických nástrojov na biologické hodnotenie vodných ekosystémov v Európe - EU COST CA15219

Cieľom projektu je vytvoriť sieť odborníkov a tímov z viacerých vedných disciplín s úlohou identifikovať najvhodnejšie, štandardne využiteľné genetické nástroje a eko-genetické indexy pre rutinné využitie v hodnotení stavu biodiverzity európskych vôd. Úlohou COST akcie je v spolupráci s aplikovanou sférou v oblasti vodného hospodárstva, politikov a ďalších partnerov vytvoriť funkčný rámec pre aplikáciu eko-genetických techník v hodnotení biologického stavu ekosystémov.

Poznanie genómovej biodiverzity pre odolné ekosystémy - EU COST CA18134

V rýchlo sa meniacom prostredí závisí odolnosť ekosystémov v konečnom dôsledku od adaptability druhov. G-BIKE poskytne štandardné a rutinné nástroje na posudzovanie, monitorovanie a manažment genetickej odolnosti a súvisiaceho adaptačného potenciálu populácií. G-BIKE pomôže odborníkom v celej EÚ integrovať genetické a evolučné poznatky do plánovania ochrany a presadzovať programy cezhraničného manažmentu a dlhodobého monitorovania s cieľom zabezpečiť pretrvávanie populácií a v konečnom dôsledku aj naďalej poskytovať ekosystémové služby.

DNA Barkóding Elmidae – využitie molekulárnej taxonómie v poznaní biodiverzity vodných chrobákov - VEGA02/0101/16

Chrobáky hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní ekosystémov a sú dôležité pre monitorovanie dopadov environmentálnych zmien. Cieľom projektu je taxonomické spracovanie materiálu Elmidae z celého sveta, analýza nových DNA barkódov, porovnanie taxonómie s využitím klasických (morfológia) a molekulárnych postupov (vyhodnotenie potenciálu DNA dát pre taxonómiu čeľade), deskribcia nových taxónov a zhodnotenie možností využitia DNA barkódingu Elmidae v praxi.

Diverzita a disperzia v metapopuláciách a meta-spoločenstvách malých vodných biotopov - VEGA 2/0030/17

Projekt je zameraný na výskum nedostatočne poznaných ekosystémov malých vodných biotopov, mimoriadne významných z pohľadu biodiverzity. Podstatne rozšíri existujúci súbor dát o spoločenstvách prirodzených malých vodných biotopov nížin a horských oblastí a antropogénne narušených biotopov. Modelovými organizmami budú makrofyty, mäkkýše, zooplanktón a vodný hmyz pre ich indikačnú hodnotu, odlišné ekologické nároky a funkcie v trofických vzťahoch. Hlavným cieľom je spoznanie zákonitostí biologickej diverzity malých vodných biotopov pre ich efektívnu ochranu.

Kryptické refúgiá a vzory diverzifikácie vodných bezstavovcov Západných Karpát - APVV-SK-PL-2015-0042

Fauna vodných bezstavovcov je významnou súčasťou bioty karpatského regiónu, pričom má viaceré dôležité úlohy (zdroj potravy, monitoring, ekologicky významné druhy atď.). Napriek tomu nebola nikdy komplexnejšie študovaná. Projekt bol zameraný na vybudovanie tímu s perspektívou následného štúdia vývoja, fylogenézy a genetickej štruktúry populácií vodných bezstavovcov obývajúcich Západné Karpaty. Súčasťou projektu boli spoločné terénne práce zamerané na zber materiálu, ktorý v súčastnosti slúži aj na získavanie nových barkódingových dát.

Nový projekt

Voľné miesto pre barkódingový projekt zameraný na biodiverzitu našich vôd v spolupráci s vami!! 🙂

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!