Výstupy

 

Projekty, publikácie, príspevky, publicita

Aj keď DNA barkóding a budovanie referenčných knižníc vodnej bioty Slovenska je hlavnou náplňou tejto iniciatívy, nevyhnutnou súčasťou našej vedeckej práce je riešenie vedeckých projektov, z ktorých je AquaBOL.SK spolufinancovaná a prezentácia ideí DNA barkódingu a dosiahnutých výsledkov vedeckej komunite, ako aj laickej verejnosti – formou vedeckých a odborných článkov, príspevkov na vedeckých podujatiach, či prezentácií pre verejnosť.

Publikácie

Current stocking program of the sterlet (Acipenser ruthenus, L.) can negatively shape its genetic variability in the Middle Danube, 2019
Developing new genetic tools for bioassessment and monitoring of aquatic ecosystems in Europe, 2016

Leese, Florian, Altermatt, Florian, Bouchez, Agnès, Ekrem, Torbjørn, Hering, Daniel, Meissner, Kristian, Mergen, Patricia, Pawlowski, Jan, Piggott, Jeremy Jay, Rimet, Frédéric, Steinke, Dirk, Taberlet, Pierre, Weigand, Alexander M., Abarenkov, Kessy, Beja, Pedro, Bervoets, Lieven, Björnsdóttir, Snaedis, Boets, Pieter, Boggero, A., Bones, Atle Magnar, Borja, Ángel, Bruce, Kat, Bursić, Vojislava, Carlsson, Jeans, Čiampor Jr, Fedor, Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana, Coissac, Eric, Costa, Filipe, Costache, Marieta, Creer, Simon, Csabai, Zoltán, Deiner, Kristy, Delvalls, Ángel, Duarte, Sofia, Eleršek, Tina, Fazi, Stefano, Fišer, Cene, Flot, Jean-François, Fonseca, Vera, Fontaneto, Diego, Grabowski, Michael, Graf, Wolfram, Guðbrandsson, Jóhannes, Hellström, Micaela, Hershkovitz, Yaron, Hollingsworth, Peter, Japoshvili, Bella, Jones, John I., Kahlert, Maria, Stroil, Belma Kalamujic, Kasapidis, Panagiotis, Kelly, Martyn G., Kelly-Quinn, Mary, Keskin, Emre, Kõljalg, Urmas, Ljubešić, Zrinka, Maček, Irena, Mächler, Elvira, Mahon, Andrew, Marečková, Marketa, Mejdandzic, Maja, Mircheva, Georgina, Montagna, Matteo, Moritz, Christian, Mulk, Vallo, Naumoski, Andreja, Navodaru, Ion, Padisák, Judit, Pálsson, Snæbjörn, Panksep, Kristel, Penev, Lyubomir, Petrusek, Adam, Pfannkuchen, Martin Andreas, Primmer, Craig R., Rinkevich, Baruch, Rotter, Ana, Schmidt-Kloiber, Astrid, Segurado, Pedro, Speksnijder, Arjen, Stoev, Pavel, Strand, Malin, Šulčius, Sigitas, Sundberg, Per, Traugott, Michael, Tsigenopoulos, Costas, Turon, Xavier, Valentini, Alice, Hoorn, Berry Van Der, Várbíró, Gábor, Hadjilyra, Marlen Ines Vasquez, Viguri, Javier, Vitonytė, Irma, Voglier, Alfried, Vrålstad, Trude, Wägele, Wolfgang, Wenne, Roman, Winding, Anne, Woodward, Guy, Zegura, Bojana, Zimmermann, Jonas.  In Research Ideas and Outcomes, 2016, vol. 2, e11321. ISSN 2367-7163.

Príspevky

V tejto časti uvádzame príspevky z vedeckých konferencií, v odborných a populárno-náučných periodikách, ako aj v iných médiách, kde prezentujeme tému DNA barkódingu a jeho opodstatnenia v štúdiu vodnej bioty.

AquaBOL.SK – barcoding of Slovak aquatic biota launched in the mountains, 2019

ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – MACKO, Patrik – VARGOVČÍK, Ondrej – ČIAMPOR Jr, Fedor 2019. In Genome, 2019, 62: 361, dx.doi.org/10.1139/gen-2019-0097.

Biomonitoring vôd novej generácie, 2018

ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 1, s. 9-12. ISSN 1337-2971.

Slovak aquatic macroinvertebrate fauna DNA barcoding – status quo, 2018

ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – BOZÁŇOVÁ, Jana – MACKO, P. – ČIAMPOR, Fedor, ml. Book of Abstracts. In CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 95.

In search for refugia in Western Carpathians through DNA barcoding. The case of stoneflies (Plecoptera), 2018

FLORKOWSKA, Magda – TOŃCZYK, G. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – GRABOWSKI, Michael – MAMOS, Tomasz. In Book of Abstracts. In CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 105.

Biomonitoring 2.0 – nový „vietor“ v hodnotení stavu a kvality našich vôd, 2018

ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 16-17.

Molekulárna diverzita vodných chrobákov (Coleoptera) tatranských jazier, 2018

MACKO, Patrik – ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 66.

O krôčik bližšie k (e)DNA metabarkódingu našich vôd, 2018

ČIAMPOR, Fedor, ml. Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 2, s. 28-29. ISSN 1337-2971

Vývoj nových genetických nástrojov na hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy, 2018
DNA barcoding of aquatic macroinvertebrate fauna of Slovakia – first insight, 2017

Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Darina Šípošová, Jana Bozáňová, Patrik Macko, Fedor Čiampor Jr. In Abstract Book, 10 Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc, Czech Republic, July 2-7 2017, p. 397.

DNA barcode reference library of gammarids from the Carpathian biodiversity and endemism hotspot, 2017

Mamos, T., Copilaş-Ciocianu, D., Wattier, R., Čiampor Jr., F., Čiamporová-Zaťovičová, Z.,Petrusek, A. & Grabowski, M. In Digital Abstract Book, DNAqua-Net Kick-Off Conference (EU COST Action CA15219), March 6-9 2017, Essen, Germany.

DNA barkóding vodnej fauny: prečo, načo a ako je to u nás na Slovensku, 2017

ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 9. ISSN 1337-2971

Projekty

V tejto časti uvádzame výskumné projekty, na ktorých riešení sa aktuálne podieľame, a ktoré pomáhajú financovať aktivity AquaBOL.SK.

Vývoj nových genetických nástrojov na biologické hodnotenie vodných ekosystémov v Európe - EU COST CA15219

Cieľom projektu je vytvoriť sieť odborníkov a tímov z viacerých vedných disciplín s úlohou identifikovať najvhodnejšie, štandardne využiteľné genetické nástroje a eko-genetické indexy pre rutinné využitie v hodnotení stavu biodiverzity európskych vôd. Úlohou COST akcie je v spolupráci s aplikovanou sférou v oblasti vodného hospodárstva, politikov a ďalších partnerov vytvoriť funkčný rámec pre aplikáciu eko-genetických techník v hodnotení biologického stavu ekosystémov.

DNA Barkóding Elmidae – využitie molekulárnej taxonómie v poznaní biodiverzity vodných chrobákov - VEGA02/0101/16

Chrobáky hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní ekosystémov a sú dôležité pre monitorovanie dopadov environmentálnych zmien. Cieľom projektu je taxonomické spracovanie materiálu Elmidae z celého sveta, analýza nových DNA barkódov, porovnanie taxonómie s využitím klasických (morfológia) a molekulárnych postupov (vyhodnotenie potenciálu DNA dát pre taxonómiu čeľade), deskribcia nových taxónov a zhodnotenie možností využitia DNA barkódingu Elmidae v praxi.

Kryptické refúgiá a vzory diverzifikácie vodných bezstavovcov Západných Karpát - APVV-SK-PL-2015-0042

Fauna vodných bezstavovcov je významnou súčasťou bioty karpatského regiónu, pričom má viaceré dôležité úlohy (zdroj potravy, monitoring, ekologicky významné druhy atď.). Napriek tomu nebola nikdy komplexnejšie študovaná. Projekt bol zameraný na vybudovanie tímu s perspektívou následného štúdia vývoja, fylogenézy a genetickej štruktúry populácií vodných bezstavovcov obývajúcich Západné Karpaty. Súčasťou projektu boli spoločné terénne práce zamerané na zber materiálu, ktorý v súčastnosti slúži aj na získavanie nových barkódingových dát.

Poznanie genómovej biodiverzity pre odolné ekosystémy - EU COST CA18134

V rýchlo sa meniacom prostredí závisí odolnosť ekosystémov v konečnom dôsledku od adaptability druhov. G-BIKE poskytne štandardné a rutinné nástroje na posudzovanie, monitorovanie a manažment genetickej odolnosti a súvisiaceho adaptačného potenciálu populácií. G-BIKE pomôže odborníkom v celej EÚ integrovať genetické a evolučné poznatky do plánovania ochrany a presadzovať programy cezhraničného manažmentu a dlhodobého monitorovania s cieľom zabezpečiť pretrvávanie populácií a v konečnom dôsledku aj naďalej poskytovať ekosystémové služby.

Diverzita a disperzia v metapopuláciách a meta-spoločenstvách malých vodných biotopov - VEGA 2/0030/17

Projekt je zameraný na výskum nedostatočne poznaných ekosystémov malých vodných biotopov, mimoriadne významných z pohľadu biodiverzity. Podstatne rozšíri existujúci súbor dát o spoločenstvách prirodzených malých vodných biotopov nížin a horských oblastí a antropogénne narušených biotopov. Modelovými organizmami budú makrofyty, mäkkýše, zooplanktón a vodný hmyz pre ich indikačnú hodnotu, odlišné ekologické nároky a funkcie v trofických vzťahoch. Hlavným cieľom je spoznanie zákonitostí biologickej diverzity malých vodných biotopov pre ich efektívnu ochranu.

Nový projekt

Voľné miesto pre barkódingový projekt zameraný na biodiverzitu našich vôd v spolupráci s vami!! 🙂

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!