Bentické bezstavovce

 

Ako postupujeme?

Podľa údajov založených na komplexných publikáciách a databázach* vytvorených odborníkmi na túto skupinu živočíchov, sa na území Slovenska vyskytuje viac ako 1800 druhov „makro“ vodných bezstavovcov. S rezervou pre kryptické druhy, nové/nepôvodné druhy pre našu faunu a skupiny, o ktorých máme zatiaľ nedostatok informácií (napr. Nematomorpha, Hydrachnidia…), môžme uvažovať približne o 2000 druhoch.

Nižšie je možné sledovať medziročný prírastok počtu sekvencií, barkódov, počtu a % spracovaných druhov vodných bezstavovcov.

%

druhov bentosu obarkódovaných

* Publikácie
 • Reduciendo Klementová, B., Kment, P. & Svitok, M. 2015. Checklist of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Slovakia. Zootaxa 4058 (2): 227-243.
 • Rúfusová, A., Beracko, P. & Bulánková, E. (Eds) 2017. Bentické bezstavovce a ich biotopy. Univerzita Komenského v Bratislave, 290 s., ISBN 978-80-223-4461-6.
 • Schmidt-Kloiber, A. & Hering D. 2015: www.freshwaterecology.info – an online tool that unifies, standardises and codifies more than 20,000 European freshwater organisms and their ecological preferences. Ecological Indicators 53: 271-282.
 • Šporka, F., Bitušík, P., Bulánková, E., Cséfalvay, R., Čejka, T., Derka, T., Elexová, E., Halgoš, J., Hamerlík, L., Illéšová, D., Jäch, M.A., Kodada, J., Košel, V., Krno, I., Novikmec, M. & Zaťovičová, Z. 2003. Slovak Aquatic Macroinvertebrates, Checklist and Catalogue of Autecological Notes. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 s., ISBN 80-88907-37-3.
 • Mišíková Elexová, E., Haviar, M., Lešťáková, M., Ščerbáková, S., Bitušík, P., Bulánková, E., Čejka, T., Čiamporová-Zaťovičová, Z., Derka, T., Hamerlík, L., Illéšová, D., Kodada, J., Košel, V., Krno, I., Mláka, M., Novikmec, M., Šporka, F. 2010. Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Časť 1 – Bentické bezstavovce. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Bratislava, 18(1): 335 s.
 • Mišíková Elexová, E., Ščerbáková, S., Lešťáková, M., Kováč, V., Plachá, M., Bitušík, P., Očadlík, M., Brúderová, T., Vráblová, Z., Haviar, M. 2010. Výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Zoznam taxónov. Vodná fauna. VÚVH Bratislava, p. 329, ISBN 978-80-89740-04-8.

sekvencie COI

 • 2022: ???
 • 2021: 3136
 • 2020: 2738
 • 2019: 1768
 • 2018: 871
 • 2017: 208
 • 2016: 30

barkódy

 • 2022: ???
 • 2021: 670
 • 2020: 670
 • 2019: 592
 • 2018: 526
 • 2017: 194
 • 2016: 30

BINs*/druhy

 • 2022: ???
 • 2021: 358/305
 • 2020: 341/295
 • 2019: 233/222
 • 2018: 126/122
 • 2017: 50/48
 • 2016: 8/8

unikátne BINs**

 • 2022: ???
 • 2021: 39
 • 2020: 36
 • 2019: 23
 • 2018: 11
 • 2017: 3
 • 2016: 1
* BIN

Barcode Index Numbers – molekulárne jednotky založené na klastrovaní sekvencií DNA podľa podobnosti a reprezentujúce predpokladané druhy, pokým taxonomická revízia nepotvrdí ich druhovú príslušnosť.

** unique BIN

BINs nové pre databázu BOLD

Nižšie uvádzame zoznamy druhov jednotlivých taxonomických skupín (podľa *, prípadne doplnené o aktuálnejšie check-listy), na ktorých práve pracujeme, s informáciou o „barcoding status“ jednotlivých druhov a prepojením na databázu BOLD. Pripojené sú tiež sumárne informácie pre každú skupinu.

Ephemeroptera

Podenky

Odonata

Vážky

Plecoptera

Pošvatky

Trichoptera

Potočníky

Heteroptera

Bzdochy

Coleoptera

Chrobáky

Chironomidae

Pakomárovité

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!