Chrobáky tatranských jazier

mapovanie diverzity vodných chrobákov plies, pliesok a potokov Tatier

Podľa publikovaných údajov obýva Tatry okolo 50 druhov vodných chrobákov, pričom druhovo najbohatšou je čeľaď Dytiscidae – potápniky. Spracovanie vzoriek vodných chrobákov odobraných v rokoch 2007 – 2018 z rôznych tatranských vodných biotopov, získanie DNA barkódov, skvalitnenie údajov o biodiverzite plies a doplnenie referenčných dát potrebných pre identifikáciu vodných chrobákov obývajúcich vodné biotopy (sub)alpínskeho pásma je hlavnou náplňou diplomovej práce Patrika Macka. Výskum je podporovaný hlavne z projektov VEGA 0030 a VEGA 0101.

Barkóding v monitoringu

spolupráca na implementácii DNA barkódingu a metabarkódingu v monitoringu kvality vôd

Predstavitelia COST projektu DNAqua-Net a ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) sa dohodli, že počas akcie „Joint Danube Survey 4“ (2019) zameranej na monitoring Dunaja budú po prvýkrát použité aj metódy DNA barkódingu.

Keďže Slovensko je (prostredníctvom Výskumného ústavu vodného hospodárstva) zúčastnenou krajinou, spolupracujeme s VÚVH na testovaní použitia barkódingu a metabarkódingu v monitoringu vodných útvarov Slovenska a skvalitnení referenčných databáz „dunajských“ druhov.

Bzdochy tatranských jazier

barkóding fauny Heteroptera Tatier

Bzdochy (Heteroptera) nepredstavujú významnejšiu skupinu alpínskych a subalpínskych vodných ekosystémov, napriek tomu tovria stabilnú súčasť ich fauny. Podobne ako u chrobákov, aj v tejto aktivite je spracovávaný hlavne materiál odobratý počas viacročného výskumu bentických bezstavovcov vodných ekosystémov Tatier.

Barkóding fauny bzdôch je hlavnou náplňou bakalárskej práce Michaely Šamulkovej a je podporovaný hlavne z projektu VEGA 0030 a čiastočne aj APVV-SK-PL-2015-0042.

Pošvatky (Plecoptera) Slovenska

barkóding fauny pošvatiek Slovenska

Na Slovensku sa vyskytuje okolo 100 druhov pošvatiek, najčastejšie zoskupených v čeľadiach Nemouridae a Leuctridae. Pošvatky nie sú veľmi dobrí letci a zároveň majú často špecifické ekologické nároky. Aj preto sú mnohé druhy lokálnymi endemitmi a sú výbornou skupinou z pohľadu hodnotenia ekologického stavu vodných ekosystémov.

V spolupráci s Matejom Žiakom z Múzea Andreja Kmeťa (SNM) v Martine zozbieravame a analyzujeme vzorky pošvatiek Slovenska a spracovávame aj materiál odobraný v spolupráci s kolegami z Univerzity v Łodz (PL) počas poľsko-slovenského bilaterálneho projektu APVV-SK-PL-2015-0042 s cieľom pokryť DNA barkódmi čo najväčšiu časť našej fauny.

Metabarkóding v Tatrách

aplikácia moderných molekulárnych metód vo výskume biodiverzity plies

Tatranské plesá sú dlhodobo objektom záujmu (nielen) slovenských hydrobiológov. Vzhľadom ku svojej polohe sú obývané špecifickou faunou, ktorá je veľmi citlivá aj na drobné zmeny prostredia. Kvalitné poznanie biodiverzity (sub)alpínskych jazier je preto nevyhnutné pre ich efektívnu ochranu.

Táto aktivita je zameraná na doplnenie referenčných databáz o DNA barkódy tatranských druhov vodných bezstavovcov a následné použitie DNA metabarkódingu pre zistenie druhového zloženia vybraných plies a porovnanie výsledkov s údajmi získanými pomocou klasických hydrobiologických metód.

Výskum je súčasťou diplomovej práce Onderja Vargovčíka a je podporovaný hlavne z projektu VEGA 0030, čiastočne aj APVV-SK-PL-2015-0042 a MVTS.

Elmidae sveta

barkóding fauny chrobákov čeľade Elmidae sveta

Čeľaď Elmidae zoskupuje okolo 1500 druhov vodných chrobákov, ktoré sú charakteristické tým, že celý svoj život prežijú pod vodou. Vďaka ich dlhovekosti a náročnosti na kvalitu vody sú schopné poskytnúť informácie o krátkodobých, ale aj dlhodobých zmenách prostredia a sú užitočné v monitoringu  sladkovodných ekosystémov.

V rámci výskumu celosvetovej fauny týchto zaujímavých chrobákov sa venujeme aj DNA barkódingu slovenských zástupcov tejto čeľade.

 

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!