O nás

 

Kto sme a kto nám pomáha?

Podporte nás!

Research Gate

Naše aktivity

Výstupy

Ako to všetko začalo?

Náš príbeh…

Myšlienka vytvoriť referenčnú databázu všetkých druhov vodnej fauny a flóry Slovenska, ktorá by slúžila pre vedecké účely aj prax, sa zrodila niekedy v roku 2010, kedy sme s podporou projektu EÚ vybudovali laboratórium na molekulárnu identifikáciu vodných živočíchov a popri iných úlohách sme začali produkovať prvé barkódy vodných živočíchov…

Čo je DNA barkóding?

Pridajte sa k nám!

Kto sme?

Náš tím…

Intenzívnejšie realizovať túto ideu sme začali o čosi neskôr na pôde Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (CBRB SAV) v Bratislave ako “ZooLab” tím, s podporou viacerých menších národných/bilaterálnych projektov (VEGA, APVV), v ktorých bol zakomponovaný aj barkóding. Náš tím priebežne dopĺňajú aj študenti Prírodovedeckej fakulty Univerziry Komenského v Bratislave.

AquaBOL.SK "Core team"

Jadro nášho tímu tvoria kmeňoví zamestnanci CBRB SAV. “Core team” zabezpečuje progres a koordináciu aktivít v rámci AquaBOL.SK, ako aj fungovanie AquaBOL.SK databázy barkódov v rámci platformy BOLD. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami, univerzitami, individuálnymi odborníkmi a obdobnými barkódingovými iniciatívami v zahraničí. “Core team” je zodpovedný za prezentáciu výsledkov a dosiahnutého pokroku v rámci vedeckej komunity, disemináciu hlavných myšlienok verejnosti a aktualizáciu webovej stránky AquaBOL.SK.

Fedor Čiampor Jr

Fedor Čiampor Jr

RNDr. PhD.

Naša “hlava”. Väčšinu vecí vybavuje, prezentuje naše výsledky, zháňa kontakty, reprezentuje nás v zahraničí… Okrem toho pracuje v teréne, v laboratóriu a vyzná sa vo vodnom hmyze, hlavne chrobákoch. A prispieva na tento web.

Zuzana Čiamporová-Zaťovičová

Zuzana Čiamporová-Zaťovičová

RNDr. PhD.

Vyzná sa v našich dátach. Spravuje vzorky, sekvencie, komunikuje s databázami. Okrem toho zbiera vzorky v teréne, pracuje v labáku a vyzná sa vo vodných bezstavovcoch. A tiež spravuje tento web.

Tomáš Čejka

Tomáš Čejka

Ing. PhD.

Zabezpečuje hlavne vzorky z terénu, špecializuje sa na permanentnú zložku vodnej fauny, najmä mäkkýše (vodné aj suchozemské). Pozná zaujímavé lokality a zásobuje nás fotkami na web :-).

Ladislav Pekárik

Ladislav Pekárik

Mgr. PhD.

V tomto projekte zastrešuje všetko, čo sa týka rýb, vie presne kde ktorú treba hľadať a ako ju chytiť. Zaujíma sa o invázne druhy a ťahá ho to k aplikovaniu vedeckých poznatkov v praxi.

Študenti

Študenti, ktorí spracúvajú čiastkové témy vrámci svojich dizertačných, diplomových a bakalárskych prác, k nám prichádzajú hlavne z Katedry ekológie, Katedry zoológie a Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Patrik Macko

diplomant Katedry ekológie PríF UK, v CBRB SAV pracuje na téme “Molekulárna diverzita vodných chrobákov tatranských jazier

Marek Linský

doktorand Katerdy zoológie PríF UK,  v CBRB SAV pracuje na téme “Elmidae latinskej Ameriky: taxonómia, DNA barkóding a fylogenéza vybraných rodov (Coleoptera)

Ondrej Vargovčík

diplomant Katerdy molekulárnej biológie PríF UK,  v CBRB SAV pracuje na téme “Metabarkóding fauny (sub)alpínskych plies Vysokých Tatier

Michaela Šamulková

bakalárka Katerdy zoológie PríF UK,  v CBRB SAV pracuje na téme “DNA metabarkóding sladkovodných bezstavovcov

Kornélia Tuhrinová

bakalárka Katerdy ekológie PríF UK,  v CBRB SAV pracuje na téme “Genetická variabilita populácií druhov permanentnej fauny stojatých vôd

Bez nich by to nešlo…

Naši partneri

Samozrejme, sami by sme to nezvládli, preto spolupracujeme s viacerými inštitúciami a jednotlivcami zo Slovenska, ako aj zahraničia. K budovaniu referenčnej databázy barkódov vodnej bioty Slovenska prispievajú rôzne – dodaním zaujímavých vzoriek organizmov na spracovanie, účasťou na spoločných projektoch, taxonomickými expertízami, alebo finančnou podporou. Žiaľ, stále to nestačí, preto budeme radi, ak akokoľvek prispejete aj vy!

Taxonomickí experti

  • RNDr. Matej Žiak, PhD. (expert na Plecoptera)
  • Mgr. Dušan Šácha (expert na Odonata)
  • doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (expert na Coleoptera)

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!