AquaBOL.SK tím sa v roku 2019, spolu s kolegami z VÚVH, zúčastnil štvrtého spoločného prieskumu Dunaja, v rámci ktorého sa analyzujú rôzne biotické a abiotické zložky tohto európskeho veľtoku a jeho hlavných prítokov. Prieskum prebieha každých 6 rokov a tentoraz sa po prvýkrát, pod hlavičkou COST projektu DNAqua-Net, analyzovali aj vzorky DNA s cieľom otestovať možnosti a potenciál využívania DNA analýz v monitorovaní tejto rieky, ako aj ďalších európskych povrchových vôd. A tím AquaBOL.SK bol pritom!

Po roku a pol je na svete takmer 600 stranová vedecká záverečná správa, ktorá sa v plnom znení dá nájsť TU. Členovia AquaBOL.SK participovali na analýzach DNA zo vzoriek bentických bezstavovcov a rýb. Konkrétne výsledky týchto analýz nájdete v kapitole 13 na stranách 121 – 132 (Metabarcoding of macrozoobenthos samples) a v kapitole 14 na stranách 133 – 144 (Metabarcoding of fish eDNA samples).