Napriek tomu, že v podstate celý rok 2020 sa niesol v duchu lockdown-ov a homeoffice spôsobených pandémiou koronavírusu, AquaBOL tím našťastie ostal zdravý a snažil sa byť aktívny 🙂

V priebehu roka sme vyhodnotili prvé výsledky z eDNA metabarkódingovej štúdie slovenskej časti Dunaja (spolupráca s VÚVH), ktoré zaujali a budú súčasťou JDS4 oficiálneho reportu. Okrem toho sme v spolupráci s medzinárodným tímom autorov dokončili a publikovali eDNA štúdiu z vôd Trondheimu (Nórsko) (http://dx.doi.org/10.1002/edn3.152). Analyzovali sme v nej faunu tokov, menších umelých nádrží a ústí riek s cieľom porovnať diverzitu, prípadne zachytiť nepôvodné alebo zriedkavé a ohrozené druhy a ukázať praktickosť a užitočnosť metabarkódingu v monitoringu vôd.

V septembri sme absolvovali ďalšie tradičné tatranské terény, tentokrát sme sa zamerali na odber vzoriek vody, bentosu aj sedimentov pre metabarkódingové analýzy v rámci začínajúceho projektu VEGA2/0084/21. V rámci odberov sme pri filtrovaní vody testovali rôzne typy filtrov.

V rámci DNA barkódingu sme vyprodukovali ďalšie desiatky barkódov pre vodné chrobáky Južnej Ameriky, spolupracovali sme na barkódingu vodných bezstavovcov Malty a Cypru, obohatili sme referenčné databázy aj o slovenských reprezentantov podeniek, potočníkov, ploskulíc, a ďalších vzoriek z tatranských jazier a krasových vyvieračiek Slovenska.