AquaBOL.SK tím sa začiatkom júla zúčastnil, spolu so slovenským národným tímom tvoreným kolegami z VÚVH, pravidelného medzinárodného prieskumu rieky Dunaj: “Joint Danube Survey 4 (JDS4)“, ktorý sa organizuje každých 6 rokov. Už tradične je prieskum zameraný na analýzy rôznych biotických a abiotických zložiek tohto európskeho veľtoku a jeho hlavných prítokov naprieč všetkými krajinami, ktorými Dunaj preteká.

Po prvýkrát sa v rámci prieskumu analyzuje aj eDNA zo vzoriek vody, sedimentov aj makrozoobentosu v spolupráci s európskym COST projektom “DNAqua-Net“. Na odberoch týchto vzoriek zo šiestich profilov na slovenskom úseku Dunaja a jeho hlavných prítokov (Morava, Váh, Ipeľ, Hron) sa podieľal aj náš tím! Paralelne so vzorkami pre JDS4 sme odobrali aj vzorky pre vlastné analýzy eDNA a barkóding ďalších organizmov, ktoré v AquaBOL.SK databáze zatiaľ chýbajú.
Popritom sme na niektorých profiloch odoberali aj vzorky eDNA z vody a sedimentov pre medzinárodný projekt vedený výskumníkmi z Estónska – “FunAqua“, ktorý je zameraný na celosvetový prieskum biodiverzity vodných húb.