Po prvýkrát v histórii našich barkódingových aktivít sa tímu AquaBOL.SK podarilo zúčastniť celosvetovej konferencie 8th International Barcode of Life Conference, ktorá sa koná každé dva roky, tento raz v Nórskom Trondheime. Konferenciu zorganizovali pracovníci NTNU University Museum a Norwegian Biodiversity Information Centre v spolupráci s nórskou barkódingovou iniciatívou NorBOL 17.-20. júna 2019, v čase letného slnovratu, a teda nekonečných bielych nocí.

Konferencia bola veľmi inšpiratívna, prezentovalo sa na nej vyše 400 prezentácií – plenárnych prednášok, referátov, či elektronických posterov – z oblasti barkódingu a metabarkódingu skutočne z celého sveta. Tie opäť zdôraznili potrebu budovania kvalitných referenčných databáz barkódov rôznych skupín organizmov. Predstavený bol nový projekt iBOL iniciatívy – BIOSCAN – s ambicióznym cieľom obarkódovať 2 milióny druhov mnohobunkových organizmov do roku 2025.

Na konferencii bola prvýkrát predstavená medzinárodnému auditóriu aj iniciatíva AquaBOL.SK! Prezentáciu si so záujmom vypočul aj sám „otec barkódingu“ prof. Paul Hebert a následný rozhovor s ním, povzbudivé slová a možnosť spolupráce boli pre nás jednými z nezabudnuteľných okamihov konferencie.

Okrem AquaBOL.SK sme prezentovali aj ďalšie aktivity, na ktorých pracujeme – barkóding juhoamerických vodných chrobákov čeľade Elmidae a spoločnú publikáciu COST projektu DNAqua-Net (Weigand et al. 2019), ktorá analyzuje chýbajúce referenčné DNA dáta európskej vodnej bioty a možnosti využívania metabarkódingu v monitoringu vodných ekosystémov v budúcnosti.

Samotná konferencia, ako aj predkonferenčný workshop zameraný na analýzu metabarkódingových dát nás opäť postrčili o kus dopredu a už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia v 2021 na Kostarike!